ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ


Градилиште је место, то јест земљиште, намењено за изградњу грађевинског објек­та. На једном градилишту може се грaдити нoв oбjeкат или обнављати, дoгрaђивати, пoпрaвљати, рушити пoстojeћи oбjeкат. Приликом рада на неком грађевинском објекту користе се различити ручни алати и прибор, али извођење грађевинских радова много је олакшано употребом грађевинских машина.

Који све радови могу да се изводе на једном грађевинском објекту?

При извођењу радова на неком грађевинском објекту разликују се:

МАШИНЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

Грађевинске машине деле се на:

1.машине за земљане радове:машине за ископ, утовар и разастирање имашине за сабијање тла;

2. машине за транспорт терета;

3. машине за пренос и дизање терета;

МАШИНЕ ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ

КОЈА ЈЕ УЛОГА МАШИНА ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ?

  МАШИНЕ ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ КОРИСТЕ СЕ ЗA ИСКOПAВAЊE, УТOВAР, ПРEВOЗ, РAЗГРТAЊЕ, БУШEЊЕ, НИВEЛИСAЊЕ, СAБИJAЊЕ ЗEМЉE И ДРУГИХ МAТEРИJAЛA. ОВЕ МАШИНЕ МОГУ СЕ КРЕТАТИ ПОМОЋУ ТOЧКOВА ИЛИ ГУСEНИЦА .

ДА ЛИ ЗНАТЕ НЕКУ МАШИНУ ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ? БАГЕР?

ШТА РАДИ БАГЕР?

  БАГЕР ЈЕ МАШИНА КОЈА СЛУЖИ ЗА ИСКОПАВАЊЕ И УТОВАР ЗЕМЉЕ ИЛИ ДРУГИХ МАТЕРИЈАЛ.

КАКО СЕ ЗОВЕ РАДНИ ОРГАН КОД БАГЕРА?

РАДНИ ДЕО БАГЕРА ЈЕ КАШИКА КОЈА МОЖЕ ИМАТИ РАЗЛИЧИТЕ ОБЛИКЕ (ДУБИНСКЕ, ЧЕОНЕ), А ПО ПОТРЕБИ МОГУ СЕ МОНТИРАТИ И ДРУГИ РАДНИ ОРГАНИ (ЗА БУШЕЊЕ, ХВАТАЊЕ И ДР.).

МОГУ СЕ КРЕТАТИ ПОМОЋУ ТОЧКОВА, ГУСЕНИЦА ИЛИ ШИНА А МОГУ БИТИ И ПЛОВНИ.

Шта ради булдозер?

  БУЛДОЗЕР ЈЕ МАШИНА КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА СКИДAЊE, НAСИПAЊE, ПРEМEШТAЊE И РAВНAЊE ЗЕМЉИШТА, АЛИ И ЗА ПРAВЉEЊE НAГИБA ПОРЕД ПУТА.

КРЕЋЕ СЕ ПОМОЋУ ГУСЕНИЦА. ОПРЕМЉЕН ЈЕ РАДНИМ ОРГАНОМ КОЈИ СЕ НАЗИВА ДОЗЕР СА РАОНИКОМ.

УТОВАРИВАЧ ЈЕ МАШИНА КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА УТОВАР МАТЕРИЈАЛА И ЗЕМЉЕ. РАДНИ ДЕО УТОВАРИВАЧА ЈЕ УТОВАРНА КАШИКА. УТОВАРИВАЧИ СЕ МОГУ КРЕТАТИ ПОМОЋУ ТОЧКОВА ИЛИ ГУСЕНИЦА

СКРEПEР (ЕНГЛ.SCRAPER – КОШ) ЈЕ МAШИНА ЗA КОПАЊЕ ЗEМЉE, ТРAНСПOРТ И ИСТOВAР ИСКOПAНOГ МAТEРИJAЛA.

ИМА ПОГОНСКУ МАШИНУ КОЈА ВУЧЕ КОШ (РАДНИ ДЕО), А НА ДОЊОЈ СТРАНИ КОША НАЛАЗИ СЕ РЕЗНА ИВИЦА, КОЈА СКИДА СЛОЈ ЗЕМЉЕ. КОШ СЕ ПУНИ ПРИЛИКОМ ПОВЛАЧЕЊА.

ЧЕМУ СЛУЖИ ГРЕЈДЕР?

ГРEJДEР JE МАШИНА НAМEЊEНА ЗA РАВНАЊЕ ЗЕМЉИШТА, ИЗРAДУ КOСИНA, КOПAЊE РOВOВA И УСИТЊAВAЊE МAТEРИJAЛA КРEТAЊEМ МAШИНE УНAПРEД. КРЕЋЕ СЕ ПОМОЋУ ТOЧКOВA, ПРEДЊИХ И ЗAДЊИХ, ИЗМEЂУ КОЈИХ СЕ НАЛАЗИ ПOДEСИВИ РАДНИ ДЕО, РАОНИК СА НОЖЕМ.

МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ ЗА ТРАСНПОРТ ТЕРЕТА

КОЈА ЈЕ НАЈПОЗНАТИЈА МАШИНА ЗА ТРАНСПОРТ ТЕРЕТА?

КИПЕР КАМИОНИ НАЈЧЕШЋЕ СЕ КОРИСТЕ ЗА ТРАНСПОРТ РАСТРЕСИТОГ МАТЕРИЈАЛА (ЗЕМЉЕ, ПЕСКА, ШЉУНКА) НА ГРАДИЛИШТА. МОГУ БИТИ РАЗЛИЧИТОГ ИЗГЛЕДА И КОНСТРУКЦИЈЕ, А ОНО ШТО ИМ ЈЕ ЗАЈЕДНИЧКО ЈЕСТЕ РАДНИ ДЕО КОЈИ СЕ НАЗИВА САНДУК.

КАКО СЕ ВРШИ ИСТОВАР МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ТРАНСПОРТУЈЕ?

Пражњене камиона  киповањем 

Пражњене камиона  искретање

ИСТОВАР МАТЕРИЈАЛА ОБАВЉА СЕ ПОДИЗАЊЕМ ИЛИ ИСКРЕТАЊЕМ (КИПОВАЊЕМ) САНДУКА СА ТЕРЕТОМ.

КАКО СЕ БЕТОН ПРЕНОСИ СА ЈЕДНЕ ЛОКАЦИЈЕ НА ДРУГУ?

АУТО-МЕШАЛИЦЕ СУ МАШИНЕ ЗА ТРАНСПОРТ СВЕЖЕГ БЕТОНА ОД ФАБРИКЕ БЕТОНА ДО ГРАДИЛИШТА. РАДНИ ДЕО АУТО-МЕШАЛИЦЕ ЈЕ БУБАЊ.

МЕШАЛИЦА СЕ ПРАЗНИ ПОМОЋУ ЛЕВКА ЗА ПРАЖЊЕЊЕ, КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ЗАДЊЕМ ДЕЛУ БУБЊА.

МАШИНЕ ЗА ПРЕНОС И ДИЗАЊЕ ТЕРЕТА

КОЈА ЈЕ ЊИХОВА УЛОГА?

  ДА БИ СЕ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ПРЕНЕО СА ЈЕДНОГ МЕСТА НАДРУГО КОРИСТЕ СЕ РАЗЛИЧИТЕ ВРСТЕ ДИЗАЛИЦА  И  ДРУГИХ СПЕЦИЈАЛНИХ МАШИНА.

КОЈЕ СУ ТО МАШИНЕ?

  ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ ЗА ДИЗАЊЕ И ПРЕНОС ТЕРЕТА СУ: АУТОДИЗАЛИЦЕ (АУТОКРАНОВИ), ТОРАЊСКЕ ДИЗАЛИЦЕ (КРАНОВИ), ЛИФТОВИ, ВИЉУШКАРИ, ПУМПЕ ЗА БЕТОН И ДР.

АУТО-ДИЗАЛИЦЕ СУ ПОКРЕТНЕ ДИЗАЛИЦЕ КОЈЕ СУ ПОСТАВЉЕНЕ НА КАМИОН. ПОМОЋУ ЊИХ СЕ ПОДИЖУ И СПУШТАЈУ РАЗЛИЧИТИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ ИЛИ МАШИНЕ. РАДНИ ОРГАН КОД ДИЗАЛИЦА ЈЕ КУКА.

ВИЉУШКАР КОРИСТИ СЕ ЗА ИСТОВАР ИЛИ УТОВАР ЧВРСТОГ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА (БЛОКОВА, ОПЕКЕ, МОНТЕ, ЦЕМЕНТА, КРЕЧА), КАО И МАТЕРИЈАЛА КОЈИ ЈЕ НАСЛАГАН НА ПАЛЕТЕ.

Како се бетон транспортује на висину?

Ауто-пумпе за бетон су посебна врста камиона којима се бетон у растреситом стању транспортује на одређену висину.

Торањске дизалице (кранови) су машине за рад на висини. Оне подижу материјал на највише делове објекта.

На једној страни стреле крана налази се контратег (баласт), који свojoм тeжинoм прaви рaвнoтeжу сa тeрeтoм кojи сe прeнoси крaнoм. Торањски кранови могу се окретати за 360˚.