Саобраћајни системи


Како можемо да поделимо саобраћај према месту где се одвија?                                                                                                    Шта чини саобраћајни систем?                                                              авиони, камиони, бродови …                                                                  путеви, пруге, писте, пристаништа …

Саобраћајни системи се састоје:

 • саобраћајна средства – (аутомобил, авион, воз, бицикл, брод итд.)

 •  саобраћајни објекти

Да ли познајете неке грађевинске објекте?

 • путеви,

 • вијадукти

 • мостови,

 • тунели,

 • железничке пруге,

 • железничке станице,

 • аеродроми,

 • луке.

Како можемо да поделимо саобраћајне објекте у односу на врсту саобраћаја?

У коју врсту објеката спада ПУТ?

Пут је објекат нискоградње по коме се одвија друмски саобраћај.

Како можемо дефинисати пут?

Путем се сматра свака површина на којој се одвија друмски саобраћај.

Да ли знате шта је калдрма? (gr. Kalos – добар, Dromos – пут)

Како можемо поделити путеве?

Ибар, Ђердап … ска

Нови Сад, Београд, Ниш

Путеви се деле на лoкaлнe, рeгиoнaлнe, мaгистрaлнe путеве и aутo-путeвe.

Која је намена локалних путева?

Лoкaлни путeви су путeви кojи пoвeзуjу сeлa и нaсeљa нa пoдручjу једне oпштине (макадамски путеви и земљани (сеоски) путеви).

Рeгиoнaлни путeви пoвeзуjу блискa приврeднa пoдручja и општине, као и градове и одређене регије са магистралним путевима и аутопутевима

Maгистрaлни путeви су мeђунaрoдни и јавни путеви који пoвeзуjу вeликe грaдoвe и приврeднa пoдручja у рaзличитим рeгиjaмa.

Аутопут представља највишу саобраћајну класу путева. То је пут намењен искључиво брзом моторном саобраћају који се обавља по физички раздвојеним једносмерним коловозима.

Шта је коловоз, коловозна трака, саобраћајна трака?

 • коловоз (део површине пута намењен за саобраћај возила);

 • коловозна трака (уздужни део коловоза намењен за саобраћај возила у једном смеру, са једном саобраћајном траком или више);

 • саобраћајна трака (обележени или необележени уздужни део коловоза)

Која је улога тунела?

Тунел је подземни или подводни пролаз намењен за пролазак пешака и возила друмског и железничког саобраћаја.

Чему служе мостови?

Мостови су грађевински објекти који служе за премошћавање природних или вештачких препрека, као што су реке, језера, мора, кањони, канали, путеви.

Како можемо поделити мостове према врсти саобраћаја?

Мостови могу бити друмски и железнички, а постоје мостови за пренос воде, који се називају аквадукти.

Према облику градње, мостови се могу поделити:

– гредне – пуни

 

 

 

 

 

 

 

– греди –  решеткасти

– лучни,

– мостови са подупирачима, – висећи,

– мост са косим затегама (кабловима)