Машине за пренос и дизање терета


КОЈА ЈЕ ЊИХОВА УЛОГА?

  ДА БИ СЕ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ПРЕНЕО СА ЈЕДНОГ МЕСТА НАДРУГО КОРИСТЕ СЕ РАЗЛИЧИТЕ ВРСТЕ ДИЗАЛИЦА  И  ДРУГИХ СПЕЦИЈАЛНИХ МАШИНА.

КОЈЕ СУ ТО МАШИНЕ?

  ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ ЗА ДИЗАЊЕ И ПРЕНОС ТЕРЕТА СУ: АУТОДИЗАЛИЦЕ (АУТОКРАНОВИ), ТОРАЊСКЕ ДИЗАЛИЦЕ (КРАНОВИ), ЛИФТОВИ, ВИЉУШКАРИ, ПУМПЕ ЗА БЕТОН И ДР.

 

АУТО-ДИЗАЛИЦЕ СУ ПОКРЕТНЕ ДИЗАЛИЦЕ КОЈЕ СУ ПОСТАВЉЕНЕ НА КАМИОН. ПОМОЋУ ЊИХ СЕ ПОДИЖУ И СПУШТАЈУ РАЗЛИЧИТИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ ИЛИ МАШИНЕ. РАДНИ ОРГАН КОД ДИЗАЛИЦА ЈЕ КУКА.

ВИЉУШКАР КОРИСТИ СЕ ЗА ИСТОВАР ИЛИ УТОВАР ЧВРСТОГ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА (БЛОКОВА, ОПЕКЕ, МОНТЕ, ЦЕМЕНТА, КРЕЧА), КАО И МАТЕРИЈАЛА КОЈИ ЈЕ НАСЛАГАН НА ПАЛЕТЕ.

Како се бетон транспортује на висину?

Ауто-пумпе за бетон су посебна врста камиона којима се бетон у растреситом стању транспортује на одређену висину.

Торањске дизалице (кранови) су машине за рад на висини. Оне подижу материјал на највише делове објекта.

На једној страни стреле крана налази се контратег (баласт), који свojoм тeжинoм прaви рaвнoтeжу сa тeрeтoм кojи сe прeнoси крaнoм. Торањски кранови могу се окретати за 360˚.

Advertisements