Планови и пројекти у грађевинарству


1. фаза Планирање

1 корак – проналажење локације на којој ће се објекат изградити

Ко то ради?

Инвеститор

Ко је он или они ?

Фирме, појединци или група људи који финансирају изградњу објекта називају се инвеститори.

2 корак

Да ли се одмах купује земљиште за изградњу?

Пре куповине грађевинског земљишта потребно је проверити да ли је на том месту дозвољена градња и каква.

Ко то ради?……….Инвеститор

Где се проверава ?………. У урбанистичком плану.

Урбанистичким планом се тачно предвиђа где се шта може градити и приказује мрежу водоводних, канализационих, електричних, телефонских и других инсталација у једном делу насеља или целом граду.

2 Фаза: Пројектовање

Ко то ради?……….

Архитекта

Пројектна тј. техничка документација је скуп пројеката који се израђују са графичким прилозима – цртежима и текстуалним описом радова, као и пратећом документацијом.

Шта чини техничку  документацију?

Техничку документацију чине  идејни пројекат (идејно решење),  главни пројекат и извођачки пројекат.

Идејно решење (пројекат) објекта цртају пројектанти на захтев наручиоца посла (инвеститора)

Идejнo рeшeњe сe сaстojи oд грaфичког (ситуациони план шире околине, ситуациони план градилишта, изглед објекта са све четири стране света, пресеке и др.) и тeкстуaлнoг дeлa (опис радова, врсте материјала и др.).

Идејно решење за мање објекте ради се у размери 1:100, за веће објекте 1:200.