Технички цртeтежи у грађевинарству


Шта представља технички цртеж у грађевинарству?

Технички цртеж је графички приказ неке грађевине која треба да се гради са свим потребним димензијама, пресецима, етажама у умањеној размери.

Које врсте цртежа сте научили?

5 разред…

У грађевинарству се угланом  користе :

перспектива ( са једном, две или три тачке недогледа)
ортогонална (нормална) пројекција

 

Како можемо да нацртамо унутрашњи део објекта?

У грађевинарству се највише користе хоризонтални и (вертикални пресеци да би се приказала унутрашњост објекта.

Хоризонтални пресек  настаје када се замишљеном хоризонталном равни грађевински објекат пресече на 1 м висине од пода етаже која се приказује.

Вертикални пресек настаје када се замишљеном равни пресече објекат на карактеристичним местима, као што су стубови, улази у зграду и слично.

Како велике објекте нацртати на листу папира?

Размера однос величина на цртежу према истим величинама у природи. (1:100;1:200….).

Као котни завршетак користи се коса црта под углом 45о.

 

Симболи служе да се на техничком цртежу на једноставан и упрошћен начин прикажу делови грађевинског објекта, као и унутрашња опрема и намештај.

Дати цртеж урадити у размери 1:50.