Погонске машине – мотори


Које облике енергије користе мотори -машине?

Погонске машине можемо поделити на.

  • хидрауличне машине,

  • топлотне машине,

  • електричне маине (изучавају се у осмом разреду).

Који облик енергије можемо да искористимо за покретање хидро мотора?

То су мотори који претварају кинетичку или потенцијалну енергију течности (воде и уља) у механички рад.

Како их можемо поделити?

У зависности од облика енергије који се користи разликују се:

  • хидраулични цилиндри,

  • хидрауличне турбине.

Где се примењују хидраулични цилиндри ?

Хидраулични цилиндар се користи тамо где је потребно мањом силом савладати већу силу.

Како ради?

У хидраулични цилиндар убризгава се течност под притискoм, кojа дeлуje нa пoвршину клипa у цилиндру,чиме се изaзивa крeтaњe клипa.

Како се креће клип?

Због праволинијског кретања клипа често се називају још и праволинијски или линеарни мотори.

Како раде воденице?

Који облик енергије користе?

Водене турбине служе да енергију воде (кинетичку енергију) претворе у обртно кретање, чиме се врши механички рад.

Где се највише користе?

Који облик енергије се уз помоћ њих трансформише из механичке у…..

Користе се код хидроелектрана где се енергија воде трансформише у електричну енергију.

Данас се највише користе :

– Пелтонова,

Пелтонова турбина је према својој конструкцији најсличнија водном колу воденица. Користи се код већих падова воде и малих протока.

– Францисова и

Фрaнцисoвa турбинa се користи у хидроелектранама за средње падове и средње количине воде. Подсећају на кућицу од пужа а могу се користити и као пумпе за воду уз додатак једног погонског мотора.

– Капланова

Капланова турбина највише се користи за мале падове и велике количине воде.

На шта вас подсећа турбина?

Радно коло ове турбине има облик пропелера, чије се лопатице могу померати.

  

Шта сте приметили на илустрацијама?

Који су главни делови?

Како се зове део који се окреће?

Свака турбина има покретан део који се назива ротор или радно коло са лопатицама и млазнице.