Својства метала и легура


Како се могу поделити основна својства материјала?

Својства метала и легура могу се сврстати у четири основне групе:

 • физичка – боја, сјај, густина, температура топљења, електр. проводљивост

 •  хемијска – отпорност према корозији и киселинама

 • механичка – чврстоћа, тврдоћа, еластичност, жилавост

 • технолошка – ливкост, ковност, заварљивост, показују да ли се неки метал лако или тешко обрађује

Шта показује механичко својство материјала?

Механичко својство показују како се материјал понаша под дејтвом неког оптерећења (силе).

Каква могу бити оптерећења?

Механичка својства су:

 • чврстоћа

 • тврдоћа

 • еластичност

 • пластичност

 • жилавост

  Како можемо да испитамо материјал да ли је чврст?

Препознај следећа оптерећења:

ПРИТИСАК                                                                            ИЗТЕЗАЊЕ

САВИЈАЊЕ

УВИЈАЊЕ                                              СМИЦАЊЕ

 

Да ли су чврстоћа и тврдоћа исте особине?

Тврдоћа представља отпорност материјала према продирању неког другог, знатно тврђег тела у његов површински слој.  Испитивање материјала на тврдоћу се врши методом утискивања челичне куглице, дијамантске пирамиде, дијамантске куполе.

За који матереијал кажемо да је еластичан?

Еластичност је способност материјала да се под дејством оптерећења деформише (промени облик), а по престанку дејства оптерећења да се врати у првобитно стање и облик.

Када пређемо границу еластичности тело посатје пластично тј. не може да се врати у првобитни положај. Када тело прође границу пластичности оно……..

Да ли неки материјал можемо да пластично деформишемо а да он не пукне?

Жилавост је способност материјала да се трајно деформише услед дејства оптерећења, а да при томе не дође до лома.

Шта је супротно од жилавости?

Ако се неки материјал лако ломи онда за њега кажемо да је крт.

ЖИЛАВОСТ                                                                    КРТОСТ