Машине и механизми


Шта је машина? Од чега се састоји свака машина?

  Maшинa je скуп пoкрeтних и нeпoкрeтних eлeмeнaтa кojи прeнoсе кретање или трансформишу енергију.

Шта је механизам?

 Под појмом механизам подразумева се систем међусобно повезаних тела, која омогућавају да кретање једног тела изазове кретање осталих тела у систему.

Да ли су све машине сложене?На чему се заснива рад машина?

 Машине не морају бити сложене, а њихов рад се заснива на одређеним принципима – природним законима.

Који су то принципи рада машина које омогућавају човеку лакши рад?

 Принцип рада машина и механизама заснован је на принципима деловања простих уређаја (алатки): полуге, стрме равни, клина, ваљка, точка, кугле и котура.

Резултат слика за simple machines gifРезултат слика за simple machines gifРезултат слика за simple machines gif