Котирање у машинству


У петом и шестом разреду сте научили да је неопходно познавати величине неког предмета или објекта да би се могао направити. Уношење бројних вредности, тј. мера предмета на технички цртеж назива се котирање. Да би цртеж био правилно искотиран, потребно је познавати све елементе котирања.  

 • главна котна и помоћна котна линија цртају се пуном танком линијом

 •  главна котна линија се црта паралелно са контуром предмета који се котира и налази се на удаљености од 11 mm, док се свака следећа црта на удаљености од 8 mm;

 • свака мера на цртежу се котира само једном;

 • главна котна линија не сме се пресецати другим линијама

 • линиja прeдмeтa, oсна линија, линиja шрaфурe и ивицa, нe смeју сe кoристити кao

  кoтне линиjе

 • за jeднoстaвниje oзнaчaвaње цртeжa, кoристe сe поједини симбoли који се уписују

  испред кoтног брojа, и тo: Ø (фи) – прeчник; R – пoлупрeчник; – квaдрaт;

 • знак Ø се уписује када је на цртежу приказан предмет ваљкастог облика, а то се у

  пројекцији не види;

 • кaдa je oблик jaснo прикaзaн, симбoли зa пречник и квaдрaт сe изoстављају;

 • као котни завршеци користе се котне стрелице. Тамо где је простор ограничен, котна стрелица се црта са спољашње стране. Када не могу да се ставе котне стрелице, користе се котне тачке ;

 • врх котне стрелице мора додиривати помоћну котну линију и не сме прелазити

  помоћну котну линију ;

 • котни број се исписује изнад главне котне линије, а чита се спреда и здесна;

 • када је главна котна линија хоризонтална котни бројеви се исписују изнад ње, а када је главна котна линија вертикална котни бројеви се исписују са леве стране

 • Код котирања неког предмета може се користити редно, паралелно, комбиновано и координатно котирање

  У машинству се често могу срести предмети који имају велики број рупа или отвора. Код таквих предмета може се применити координатно котирање где поред предмета стоји табела са координатама (x; y) и пречницима отвора.