ОСНОВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ


Као и у свим другим областима технике, и у електроници се користе специфичне електронске компоненте, које се деле на пасивне и активне. Компоненте које немају могућност да управљају протоком електричне струје, коришћењем додатног управљачког сигнала, називају се пасивнe компонентe. За разлику од њих активне компоненте имају особину да појачају и прекину електрични сигнал.


Електронски елементи поседују два или више eлектричних прикључака или извода (енгл. pin) помоћу којих се врши повезивање. Међусобно повезане електронске компоненте формирају електронско коло.


Пасивни електронски елементи

У пасивне електронске елементе спадају сви они елементи који не могу да утичу на промену електричне струје – отпорници, кондензатори и завојнице. За пасивне електронске елементе у електричном струјном колу важи Омов закон.

Отпорници (енгл. resistor) су електронски елементи који се обележавају великим латиничним словом R, а њихова улога је да пружају електрични отпор, тј. да се супротстављају проласку електричне струје.

Отпорници

Отпорници се користе за регулацију расподеле електричне енергије између елемената електронског кола. Израђују се од материјала који пружају велик отпор проласку електричне струје. Отпорници се могу поделити на: сталне (константне), отпорнике са променљивим отпором и специјалне (нелинеарне) отпорнике.

Према својој конструкцији отпорници могу бити: слојни, масени и жичани.
Постоје две врсте отпорника са променљивим отпором – потенциометри и реостати.
Разлика између ова два променљива отпорника је у томе што се помоћу потенциометра регулише разлика потенцијала – електрични напон, док се реостат користи за регулацију јачине електричне струје.

У специјалне отпорнике спадају термистор, позистор, фотоотпорник, варистор.

Термистор (NTC – Negativе Temperature Coefficient ) и позистор (PTC – Positive Temperature Coefficient ) су отпорници чији се отпор мења са променом температуре, тако да се и користе за мерење температуре.

Фотоотпорници (LDR – Light Dependent Resistor) су отпорници
чија отпорност опада када се осветле. Користе се у уређајима за регулацију светлости.
Варистори (VDR – Voltage Dependent Resistor) су отпорници чија отпорност опада након што
се напон на њима повећа изнад задате границе.

Кондензатори

Кондензатори су електронске компоненте које имају могућност да задрже наелектрисање, тј. представљају акумулаторе електричне енергије и означавају се великим латиничним словом C (енгл. condensator – сакупљач).

Кондензатори се праве од металних трака – плоча између којих је изолатор. Капацитет кондензатора зависи од површине плоча и њиховог међусобног растојања. Кондензатори могу бити са сталним и променљивим капацитетом.

Активни електронски елементи

Активни електронски елементи су елементи који се користе за појачање снаге сигнала. У активне електронске елементе спадају полупроводничке диоде, транзистори, интегрисана кола.

Полупроводничке диоде су електронске компоненте које пропуштају електричну
струју у једном смеру без отпора, а у супротном смеру пружају отпор.

Код полупроводничких диода електрична струја може да тече од позитивно наелектрисане електроде – аноде ка негативно наелектрисаној електроди – катоди, али не и у супротном смеру.

LEDs – Spalovic

У електротехници се користи неколико врста диода са полупроводничким спојем: исправљачке диоде, светлеће диоде (LED), фотодиоде, ласерске диоде и др.

Светлећа диода (енгл. LED – Light Emitting Diode), има карактеристику да светли када је под напоном. Фотодиода реагује на светлост, због чега се доста користи у соларним панелима, који енергију сунчеве светлости претварају у електричну.

LED (Svjetleća dioda)

Транзистор

Транзистор је полупроводнички елемент, који се користи за појачање, прекидање струје, стабилизацију напона и др. Због свих тих карактеристика незаменљив је елемент великог броја дигиталних уређаја (детектора, појачавача, рачунара и др.). Назив транзистор је изведен од две енглеске речи TRANsfer – променљиви, reSISTOR – отпор.

Биполарни транзистори су добили своје име зато што су код њих главни носиоци наелектрисања и електрони и шупљине, па из тих разлога постоје два типа биполарних транзистора – PNP и NPN. Биполарни транзистори састоје се од три електроде: колектора (С), емитера (Е) и базе (B). Код транзистора PNP типа, конструкција изгледа овако: P – емитор, N – база, P – колектор.

Код транзистора NPN типа, конструкција је следећа: N – емитор, P – база, N – колектор.

Материјали од којих се производе транзистори су силицијум (Si), германијум (Gе) или неки други полупроводнички материјали.

Интегрисано коло

Интегрисано коло (енгл. IC – Integrated Circuit) представља електронско коло произведено на плочи (основи) од полупроводничког материјала. Садржи више хиљада активних и пасивних електронских елемената, највише транзистора,
обједињених на јединственој подлози.

Тако добијена плоча убацује се у кућиште од пластике или керамике, са којег се путем извода остварује веза са осталим деловима уређаја.


Овако добијено минијатуризовано интегрално коло назива се чип* (енгл. chip).

Интегрално коло — Википедија