Рад са формулама


У Excel-у се користе и унапред дефинисане формуле у облику функција. Најчешће
коришћене су сума – збир (SUM), просек или средња вредност (AVERAGE), минимална вредност (MIN), максимална вредност (MAX) и функција бројања (COUNT),логичка функција (IF)
Функције се могу уносити куцањем или помоћу алатке за унос функција (енгл. insert function) са картице Formulas.            Свака функција се налази у следећем облику:
= име функције (аргумент 1, аргумент 2… аргумент n)

После знака једнакости наводи се име функције, а затим, унутар заграде, аргумент функције (адресе ћелија, константе и др.). Аргументи се састоје од два или више података. На пример, у ћелијима од B1 до B5 унесемо неке бројчане податке , а у ћелији B6 напишемо функцију за рачунање збира, = SUM (B1 : B5). У ћелији B6 добићемо збир аргумената, који се налазе у ћелијама од B1 до B5.

Функција SUM користи се код сабирања

Функција Count

Функција Count пребројава ћелије које садрже бројеве, као и бројке на листи аргумената. Употребите функцију Count да бисте добили број ставки у пољу за број који се налази у опсегу или низу бројева. На пример, можете унети следећу формулу да бисте пребројили бројке у опсегу А1: А6: = Count (А1: А6). У овом случају, ако шест ћелија из тог опсега садржи бројеве, резултат ће бити 6.

Функција MAX

MAX – даје највећу вредност из скупа вредности. Нпр. Пронађи највећу вредност из опсега А1:А6; =MAX(A1:A6).

MIN – Даје најмањи број из скупа вредности.

Нпр. Пронађи најмању вредност из опсега А1:А6; =MIN(A1:A6).

ROMAN користи се када је потребно арапске бројеве претворити у римске.

SQRT – Даје позитиван квадратни корен.

ROUND – заокружује број на задани број цифара. На пример, ако ћелија А5 садржи број 34,5678, а ви ту вредност желите да заокружите на два децимална места, можете користити сљедећу формулу: = ROUND  (А1, 2) Резултат ове функције је 34,56 .

ABS Даје апсолутну вредност броја. Апсолутна вредност броја је број без свог знака.

INT  Заокружује број на најближи цео број.

IF –  је једна од најпопуларнијих функција у програму Excel и омогућава вам да логично поређење између вредности и онога што очекујете. У најједноставнијем облику, функција IF каже: IF (нешто има вредност True, урадите нешто, у супротном, урадите нешто друго).

Тако је IF израз може имати два резултата. Први резултат је ако је ваше поређење истинито True , друго ако ваша поређења имају вредност False.

AND – логичка функција која се користи да би се  утврдило да ли сви услови у оквиру тестирања имају вриједност TRUE. Ако један од услова није TRUE онда ће коначни резултат бити FALSE